• USD 5.6134
  • GBP 7.3018
  • EUR 6.4316

ADANA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARININ 2018 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACI İÇİN SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI

ADANA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARININ 2018 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACI İÇİN SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI

16.10.2017

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binalarının 2018 Yılı Elektrik Enerjisi İhtiyacı İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/514986

1-İdarenin

a) Adresi

:

Seyhan Mahallesi Karataş Bulvarı No:4 01330 YÜREĞİR/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

3223211595 - 3223214288

c) Elektronik Posta Adresi

:

adana@iskur.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

250.000 Kwh. Elektrik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Elektrik Enerjisi Alımı Teknik Şartnamede belirtilen Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Ek Hizmet Binası, Ceyhan Hizmet Merkezi Hizmet Binası ve Kozan Hizmet Merkezi Hizmet Binası için yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Elektrik Enerjisi Alımı Teknik Şartnamede belirtilen abone numaraları verilen Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ana hizmet binası, ek hizmet binası ve Ceyhan Hizmet Merkezi Hizmet Binası için yapılacaktır. 01.01.2018 saat:00.01' de tarihinde işe başlanır. Ancak idarenin ön görmediği durumlarda ihale sürecinin uzaması nedeniyle işe başlama tarihinin geciktiği hallerde: İşin başlama süresi sözleşmenin taraflarca imzalandıktan sonra mevzuatlar çerçevesinde yapılacak yasal işlemlerden sonra işe başlanır. İşin bitiş tarihi ise 31.12.2018 saat:24.00' da sona erecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü - Seyhan Mah, Karataş Bulvarı No: 4 Yüreğir/ADANA

b) Tarihi ve saati

:

26.10.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif verecek istekliler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerliliği bulunan serbest tüketici olan İdareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; ilgili lisansı ( Üretim ve/veya Toptan Satış veya Perakende Satış Şirketi Lisansı v.b.) teklif ile birlikte sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü - Seyhan Mah, Karataş Bulvarı No: 4 Yüreğir/ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü - Seyhan Mah, Karataş Bulvarı No: 4 Yüreğir/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

DİĞER HABERLER