İHALE İLANI KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

06.11.2017

KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKARCA ŞEFLİĞİ ve ÇUKUROVA ŞEFLİĞİ  KAFES TELLE HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İhale Kayıt Numarası                                    :2017/560218

İdarenin

a)Adresi                                                               :YENIMAHALLE ATATÜRK CADDESI 1101710 KARAİSALI /ADANA        

b)Telefon ve fax Numarası                             : 322 551 2308 – 322 551 2049

c)Elektronik posta Adresi(varsa)                     : karaisaliisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet Adresi                                                : https://ekap. kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale Konusu Yapım İşinin  

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. kısım: 2,40 direk beton kaf tel çit yap. 100mt - mev.çitlerin demontajı 150mt. 2. Kısım 2,40 direk beton kaf tel çit yap 195 mt. 2,40 direk beton kaf tel çit yap. (kaf tel idare taraf. karşılanacak)-195 mt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

1. Kısım için Dörtler Mah. Dörtler Yangın İlk Müdahale Ekip Binası Çukurova ADANA , 2. Kısım için Akarca Orman Deposu Hacımusalı Mah. Karaisalı ADANA

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü Şehit Hasan GÜDEN satış salonu Çeceli mah.Turgut Özal Blv. Şehit Orman Muhafaza Memuru Hasan GÜDEN Sk. No:11 01770 Karaisalı / ADANA

b) Tarihi ve saati

:

14.11.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B). ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ GRUBUNDAN III. GRUP BİNA İŞLERİ 1- B II GRUBU İŞLER , 2- BI VE BII GRUBU İŞLERİN DIŞINDA KALAN BİNA İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Fakültelerin İnşaat bölümü veya mimarlık bölümlerinden mezun olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Çeceli mah.Turgut Özal Blv. Şehit Orman Muhafaza Memuru Hasan GÜDEN Sk. No:11 01770 Karaisalı / ADANA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Çeceli mah.Turgut Özal Blv. Şehit Orman Muhafaza Memuru Hasan GÜDEN Sk. No:11 01770 Karaisalı / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


 

 

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

DİĞER HABERLER