Yaşlı nüfus 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu

Yaşlı nüfus 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü tarafından, İstatistiklerle Yaşlılar, 2021 bülteni değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi iken son beş yılda yüzde 24,0 artarak 2021 yılında 8 milyon 245 bin 124 kişi olduğu bildirildi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında yüzde 8,3 iken, 2021 yılında yüzde 9,7'ye yükseldiği; yaşlı nüfusun 2021 yılında yüzde 44,3'ünü erkek nüfus, yüzde 55,7'sini kadın nüfusun oluşturduğu belirtildi.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında yüzde 11,0, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörüldüğü bildirildi.

 

 

Yaşlı nüfusun yüzde 64,7'sinin 65-74 yaş grubunda yer aldığı görüldü

 

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2016 yılında yaşlı nüfusun yüzde 61,5'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 30,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8,2'sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2021 yılında yüzde 64,7'sinin 65-74 yaş grubunda, yüzde 27,3'ünün 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8,0'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı bildirildi.

 

 

Yaşlı bağımlılık oranı 2021 yılında yüzde 14,3 oldu

 

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2016 yılında yüzde 12,3 iken bu oranın 2021 yılında yüzde 14,3'e yükseldiği belirtildi.

 

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2025 yılında yüzde 16,4, 2030 yılında yüzde 19,6, 2040 yılında yüzde 25,3, 2060 yılında yüzde 37,5 ve 2080 yılında yüzde 43,6 olacağı bildirildi.

 

Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti
 

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10,0'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesidir. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artışın gösterdiği ifade edildi.

 

Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan "demografik dönüşüm" sürecinde olan Türkiye'de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısının şekil değiştirdiği bildirildi. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranının artış gösterdiği; Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfusun sayısal olarak oldukça fazla olduğu belirtildi.

 

 

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

 

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaşın, 2016 yılında 31,4 iken 2021 yılında 33,1 olduğu; ortanca yaşın 2021 yılında erkeklerde 32,4, kadınlarda 33,8 olarak gerçekleştiği bildirildi.

 

Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2025 yılında 34,1, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı ifade edildi.

 

Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 167 ülke arasında 68. sırada yer aldı
 

Nüfus tahminlerine göre 2021 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 831 milyon 718 bin 605 kişi, yaşlı nüfusun ise 764 milyon 321 bin 142 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun yüzde 9,8'ini yaşlı nüfusunun oluşturduğu belirtildi. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 34,3 ile Monako, yüzde 28,8 ile Japonya ve yüzde 22,8 ile İtalya’nın olduğu; Türkiye’nin, 167 ülke arasında 68. sırada yer aldığı belirtildi.

 

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu

 

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilin, 2021 yılında yüzde 20,1 ile Sinop olduğu; bu ili yüzde 19,2 ile Kastamonu, yüzde 17,8 ile Artvin’in izlediği belirtildi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 3,5 ile Şırnak olduğu; bu ili yüzde 3,9 ile Hakkari, yüzde 4,0 ile Şanlıurfa’nın izlediği bildirildi.

 

Yaşlı nüfus oranının 2021 yılında Adana'da yüzde 9,1 ile 60. sırada, Mersin'in ise yüzde 10,0 ile 50. sırada yer aldığı belirtildi.

 

Türkiye'de 1 milyon 561 bin 398 yaşlının tek başına yaşadığı görüldü

 

En az bir yaşlı fert bulunan 6 milyon 112 bin 760 hanenin 1 milyon 561 bin 398'ini tek başına yaşayan yaşlı fertlerin oluşturduğu; bu hanelerin yüzde 74,9'unu yaşlı kadınlar, yüzde 25,1'ini ise yaşlı erkeklerin oluşturduğu ifade edildi.

 

 

Eğitimli yaşlı nüfus oranı arttı

 

Yaşlı nüfus içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı, 2016 yılında yüzde 20,8 iken 2020 yılında yüzde 15,6'ya düştüğü; okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranının, 2020 yılında yaşlı erkeklerin oranından yaklaşık 5 kat fazla olduğu; okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranının yüzde 24,2 iken yaşlı erkeklerin oranının yüzde 4,7 olduğu belirtildi.

 

 

Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı yüzde 16,7 oldu

 

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranının, 2016 yılında Türkiye geneli için yüzde 21,2 iken 2020 yılında yüzde 21,9 olduğu; bu oranın, yaşlı nüfus için 2016 yılında yüzde 16,0 iken 2020 yılında yüzde 16,7 olduğu bildirildi.

 

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde yoksulluk oranının 2016 yılında yüzde 14,7 iken 2020 yılında yüzde 15,6 olduğu; yaşlı kadınlarda yoksulluk oranının ise 2016 yılında yüzde 17,0 iken 2020 yılında yüzde 17,6 olduğu belirtildi.

 

Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı yüzde 10,0 oldu

 

İşgücü istatistiklerine göre, işgücüne katılma oranı 2016 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için yüzde 52,0 iken 2020 yılında yüzde 49,3 olduğu; bu oran yaşlı nüfus için 2016 yılında yüzde 11,8 iken 2020 yılında yüzde 10,0 olduğu belirtildi. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran yaşlı erkek nüfusta 2020 yılında yüzde 16,8 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 4,6 olduğu; yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2016 yılında yüzde 2,6 iken 2020 yılında yüzde 2,7 olduğu görüldüğü belirtildi.

 

Çalışan yaşlı nüfusun yüzde 64,2'si tarım sektöründe yer aldı

 

İşgücü istatistiklerine göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2020 yılında yaşlı nüfusun yüzde 64,2'sinin tarım, yüzde 27,7'sinin hizmetler, yüzde 6,1'inin sanayi, yüzde 2,0'sinin ise inşaat sektöründe yer aldığı ifade edildi.

 

Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı yüzde 56,2 oldu

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranı 2021 yılında yüzde 49,3 iken bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler için yüzde 56,2 olduğu; yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, 2021 yılında erkeklerin yüzde 51,2'si, kadınların ise yüzde 60,1'i mutlu olduğunu bildirildi.

 

Yaşlı bireylerin mutluluk kaynağı yüzde 59,9 ile aileleri oldu

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, yaşlı bireylerin 2016 yılında en önemli mutluluk kaynağının yüzde 64,2 ile aileleri, yüzde 18,0 ile çocukları, yüzde 6,9 ile eşleri, yüzde 6,4 ile torunları iken 2021 yılında yüzde 59,9 ile aileleri, yüzde 21,5 ile çocukları, yüzde 8,1 ile torunları ve yüzde 6,2 ile eşlerinin olduğu belirtildi.

     

İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 4 kat arttı

 

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 8,8 iken bu oran 2021 yılında yüzde 32,5'e yükseldiği bildirildi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı; internet kullanan yaşlı erkeklerin oranının 2021 yılında yüzde 40,0 iken yaşlı kadınların oranının yüzde 25,9 olduğu ifade edildi.

 

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

DİĞER HABERLER