01/01/2024-31/12/2025 TARİHLERİ ARASINDA 6 ADET BİNEK OTO, 1 ADET EN AZ 14+1 KOLTUK KAPASİTELİ MİNİBÜS TİPİ ARAÇ OLMAK ÜZERE TOPLAM 7(YEDİ) ADET SÜRÜCÜLÜ HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ

01/01/2024-31/12/2025 TARİHLERİ ARASINDA 6 ADET BİNEK OTO, 1 ADET EN AZ 14+1 KOLTUK KAPASİTELİ MİNİBÜS TİPİ ARAÇ OLMAK ÜZERE TOPLAM 7(YEDİ) ADET SÜRÜCÜLÜ HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ

01/01/2024-31/12/2025 TARİHLERİ ARASINDA 6 ADET BİNEK OTO, 1 ADET EN AZ 14+1 KOLTUK KAPASİTELİ MİNİBÜS TİPİ ARAÇ OLMAK ÜZERE TOPLAM 7(YEDİ) ADET SÜRÜCÜLÜ HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ

01/01/2024-31/12/2025 TARİHLERİ ARASINDA 6 ADET BİNEK OTO, 1 ADET EN AZ 14+1 KOLTUK KAPASİTELİ MİNİBÜS TİPİ ARAÇ OLMAK ÜZERE TOPLAM 7(YEDİ) ADET SÜRÜCÜLÜ HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ

Adana Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
01/01/2024-31/12/2025 Tarihleri Arasında 6 Adet Binek Oto, 1 Adet En Az 14+1 Koltuk Kapasiteli Minibüs Tipi Araç Olmak Üzere Toplam 7(Yedi) Adet Sürücülü Hizmet Aracı Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                           : 2023/1277707
   1-İdarenin
   a) Adı                                     : Adana Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
   b) Adresi                                 : Seyhan Mahallesi Karataş Bulvarı No:4 01330 YÜREĞİR/ADANA
   c) Telefon ve faks numarası   : 3223211595 - 3223214288
   ç) İhale dokümanının              : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
      görülebileceği ve e-imza
      kullanılarak indirilebileceği
      internet sayfası      
   2-İhale konusu hizmet alımının
   a) Adı                                   : 01/01/2024-31/12/2025 Tarihleri Arasında 6 Adet Binek Oto,     
                                                     1 Adet En Az 14+1 Koltuk Kapasiteli Minibüs Tipi Araç Olmak
                                                     Üzere Toplam 7(Yedi) Adet Sürücülü Hizmet Aracı Kiralama İşi

   b) Niteliği, türü ve miktarı     : 01.01.2024-31.12.2025 tarihleri arasında 6 adet binek oto, 1 adet en   
                                                     az 14+1 koltuk kapasiteli minibüs tipi araç olmak üzere toplam           
                                                     7(yedi) adet sürücülü hizmet aracı kiralama işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
   c) Yapılacağı/teslim edileceği : Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, bağlı hizmet  
       yer                                          merkezleri ve İdarenin vereceği talimatlar dahilindeki yerler.
   ç) Süresi/teslim tarihi              : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2025
   d) İşe başlama tarihi                : 01.01.2024
   3-İhalenin
   a) İhale (son teklif verme)       : 13.12.2023 - 10:00
       tarih ve saati
           
   b) İhale komisyonunun           : Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
       toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)      
           
   4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
   4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
   4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
   4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
   a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
   b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

   4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
   4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
   1) D2 Yetki Belgesi,
   2) A1 Yetki Belgesi,
   3) ÜDY (Üst Düzey Yönetici) Belgesi
   4) ODY (Orta Düzey Yönetici) Belgesi
    Yüklenici, yukarıda belirtilen belgeleri sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 1(bir) ay içerisinde idareye teslim etmek zorundadır.
   4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
   4.4.1.Sürücülü araç kiralama işi için kamu veya özel sektörde yapılmış her türlü hizmet aracı kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
   5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
   6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
   10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
   12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
   13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
   14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
   15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre 

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

DİĞER HABERLER