Hastane Binasına Tadilat Yaptırılacaktır

DEVLET HASTANESİ BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

DEVLET HASTANESİ BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -KOZAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

3 Kısım Yapım İşi - Hasta Yatak Katları WC - Banyo Tadilat Yapım İşi, Hasta Güvenliği İçin Korkuluk Yapılması, Bodrum Kat Mozaik Kaplama ve Boyama Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1331492
 
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -KOZAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Karacaoğlan Mahallesi Feke Cad. No:1 01500 KOZAN/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3225158306 - 3225158168
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 3 Kısım Yapım İşi - Hasta Yatak Katları WC - Banyo Tadilat Yapım İşi, Hasta Güvenliği İçin Korkuluk Yapılması, Bodrum Kat Mozaik Kaplama ve Boyama Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kısım Yapım İşi 1. Kısım Hasta Yatak Katları WC- Banyo Tadilatı 2. Kısım Hasta Güvenliği için Korkuluk Yapılması 3. Kısım Bodrum Kat Mozaik Kaplama ve Boya Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kozan Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.01.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kozan Devlet Hastanesi - İdari ve Mali İşler Müdür Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
1. Kısım Hasta Yatak Katları WC- Banyo Tadilatı Yapım İşi : B-II veya B-III Grubu Bina İşleri benzer iş sayılacaktır.
2. Kısım Hasta Güvenliği için Korkuluk Yapılması İşi : B-II veya B-III Grubu Bina İşleri benzer iş sayılacaktır.
3. Kısım Bodrum Kat Mozaik Kaplama ve Boya Yapılması İşi: B-II veya B-III Grubu Bina İşleri benzer iş sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
1. Kısım Hasta Yatak Katları WC- Banyo Tadilatı Yapım İşi için : İnşaat Mühendisi veya Mimarlık
2. Kısım Hasta Güvenliği için Korkuluk Yapılması İşi için : İnşaat Mühendisi veya Mimarlık
3. Kısım Bodrum Kat Mozaik Kaplama ve Boya Yapılması İşi için: İnşaat Mühendisi veya Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  

DİĞER HABERLER

2023 ARALIK AYI MECLİS KARARI
2023 ARALIK AYI MECLİS KARARI
28 Aralık 2023 Perşembe
PREFABRİK EMEKLİ EVİ YAPIM İŞİ
PREFABRİK EMEKLİ EVİ YAPIM İŞİ
27 Aralık 2023 Çarşamba
TRAFO VE ISI MERKEZİ YAPIM İŞİ
TRAFO VE ISI MERKEZİ YAPIM İŞİ
23 Aralık 2023 Cumartesi
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
21 Aralık 2023 Perşembe
KALORİFER YAKIT ALIMI İŞİ
KALORİFER YAKIT ALIMI İŞİ
15 Aralık 2023 Cuma
ÇOCUK OYUN PARKI YAPIM İŞİ
ÇOCUK OYUN PARKI YAPIM İŞİ
13 Aralık 2023 Çarşamba
 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
11 Aralık 2023 Pazartesi