FATİH MAHALLESİNDE MAHALLE MERKEZİ YAPILMASI YAPIM İŞİ

FATİH MAHALLESİNDE MAHALLE MERKEZİ YAPILMASI YAPIM İŞİ

FATİH MAHALLESİNDE MAHALLE MERKEZİ YAPILMASI YAPIM İŞİ

SEYHAN İLÇESİ FATİH MAHALLESİNDE MAHALLE MERKEZİ YAPILMASI YAPIM İŞİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Seyhan İlçesi Fatih Mahallesinde Mahalle Merkezi Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1301247

1-İdarenin

a) Adı

:

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak 01360 . ÇUKUROVA/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

3223554730 - 3222482806

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Seyhan İlçesi Fatih Mahallesinde Mahalle Merkezi Yapılması Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

820 m2 Alanada Betonarme Bina ile 2600 m2 Alanda Çelik Kontrüksiyon Kapalı Semt Pazarı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Adana Seyhan İlçesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Adana Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Salonu ( Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak 01360 Çukurova /ADANA )


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

Yapı Müteahhitliği  Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda olduğunu gösterir belgesi yeterlik bilgileri tablosunda sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan BIII Grubu İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanların inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümüne ait mezuniyet belgeleri/diplomaları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme “Teklif fiyatı” ve “Kalite Nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. KALİTE NİTELİK PUANLAMASI Kalite nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite nitelik puanlamasına konu iş kalemleri/İş grupları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sıra No Maliyet Sıra No İş Kaleminin Adı Birimi Puanı ve Kısa Açıklaması 1- 156 Çatı Uygulamalı Güneş Enerji Santrali Yapımı KW 7,00 Puan 2- 5 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) M3 5,00 Puan 3- 9 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti TON 4,00 Puan 4- 28 Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı Solar Uyumlu Çatı Paneli ile çatı örtüsü yapılması M2 3,00 Puan 5- 8 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ( Nakliyeler dahildir ) TON 2,00 Puan 6- 10 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması M2 2,00 Puan 7- 7 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ( Nakliyeler dahildir ) TON 2,00 Puan 8- 4 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)M3 2,00 Puan 9- 14 Ocak taşı ile blokaj yapılması( Nakliyeler dahildir ) M3 1,00 Puan 10- 157 Genişletilmiş Alüminyum Mesh ile Cephe Kaplaması Yapılması M2 2,00 Puan 11- 3 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( Nakliyeler dahildir ) M3 1,00 Puan 12- 144 4 cm Kalınlığındaki Bazalt Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması( Nakliyeler dahildir ) M2 1,00 puan 13- 153 Salon tipi inverter klima (Qsoğ:48.000 Btu/h) AD 1,00 Puan 14- 146 MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (Isı Yalıtımsız) M2 1,00 Puan 15- 51 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması M2 1,00 Puan 16- 154 Sfero Döküm Izgaraların Yerine Konulması ( Hazır Beton Kanal ve L Profil Dahil) ( Nakliyeler dahildir ) MT 1,00 Puan 17- 38 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması KG 1,00 Puan 18- 16 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) ( Nakliyeler dahildir ) M2 1,00 Puan 19- 133 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). AD 1,00 Puan 20- 1 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)( Nakliyeler dahildir ) M3 1,00 Puan TOPLAM 40 Puan A.2.1. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa söz konusu iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/İş grupları için puan alamayacaklardır. A.2.4. Kalite nitelik puanı, her bir iş kalemi/İş grupları için verilen puanların toplamıdır. A.3. TOPLAM PUAN (TTP) Toplam puan, teklif fiyat puanı ve kalite nitelik puanının toplamıdır. B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan tekliftir

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

DİĞER HABERLER