KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İHALE İLANI

KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALE KONUSU: Mülkiyeti Karataş Belediye Başkanlığına ait olan, Adana İli, Karataş İlçesi, İskele Mahallesi, 5597 parsel nolu taşınmazda kat karşılığı inşaat yapım işi (konut inşa edilmesi işi) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir.

2- İHALENİN, HANGİ TARİH, SAATTE VE NEREDE YAPILACAĞI: İhale, 12/12/2023 günü, saat 10:00’da Yeni Mahalle Atatürk Caddesi No:42 Karataş/ADANA adresinde yapılacaktır. (Not: 2886 sayılı D.İ.K İhalenin tatil gününe rastlaması: Madde 23 – İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.)

3- İHALE DOSYASININ ALINACAĞI YER: İhale dosyası, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi No:42 Karataş/ADANA adresindeki Belediye hizmet binasındaki, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nden 2.500,00- (ikibinbeşyüz)TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)

4- İŞİN SÜRESİ, NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: İşin süresi yer tesliminden itibaren 1460 takvim günüdür. Adana İli, Karataş İlçesi, İskele Mahallesi, 5597 parsel nolu taşınmaz üzerine kat karşılığı konut ve işyeri inşa edilecektir. Paylaşım, İmar durumu, arsa yüzölçümü ve emsal değerlere göre toplamda 8 kat ve 28.189,36 m² olmak üzere 250 adet konut ve 17 adet iş yeri olacak şekilde mimari uygulama projesi oluşturulmuştur. Mimari projede ve şartname eklerinde belirtilen ve idare lehine %40 alan oranını karşılayacak miktardaki bağımsız bölüm idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun üzerine verilecek nakit Türk Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli 1.000.000,00 (BirMilyon)TL’dir. İhale sonucu ortaya çıkan ihale bedeli ita amiri onayından sonra 2886 sayılı kanunda belirtilen süreler içinde peşin ödenecektir. Mimari Uygulama projesi ve jeolojik zemin etüt raporu idare tarafından verilecek olup diğer projeler yüklenici tarafından bu projelere göre yapılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölüm sayısı ve net alanlar azaltılamaz. Emsal artışı olduğu takdirde alınan bağımsız bölüm oranı ile ihale bedeline göre Belediye pay alacaktır. İhale sonucu oluşacak her türlü vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici İdareye ait bağımsız bölümlerde ve çevre düzenlemelerinde teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacaktır. (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi)

5- TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT ve KESİN TEMİNAT BEDELLERİ: İşin tahmin edilen bedeli, 101.000.000,00 TL (YüzBirmilyon) Türk Lirası’dır.  Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyeti tahmini bedel ve nakit arttırım bedeli toplamının % 3’ü olan 3.060.000,00 - (Üçmilyonaltmışbin) Türk Lirası’dır. Yüklenici Takribi bedel olan 101.000.000,00 TL (YüzBirmilyon) “ve ihale sonucu oluşan teklif bedeli toplamı üzerinden, % 6 oranına tekabül eden Kesin Teminatı Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdareye verecektir.

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

a. Kanuni ikametgâh belgesi,

b. Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi,

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

d. Tüzel kişi olması halinde;

d1- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti),

d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

d3-Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge,

e. İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri,

f. İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

g. Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi,

h. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,

i. Şartnameler Yeni Mahalle Atatürk Caddesi No:42 Karataş/ADANA adresindeki Belediye hizmet binasındaki, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nden bedelsiz olarak görülebileceği gibi 2.500,00- (ikibinbeşyüz)TL. bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur.

j. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi,

7- UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır.

8- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak ilanda belirtilen usul ile yapılır.

9- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır.

10- ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile sunulacak olup, eksik ve hatalı olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu aşamada en yüksek teklif veren 3 (üç) isteklinin mektupları değerlendirmeye alınacak ve diğer teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen bedeli en fazla artırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır.

11- MUHAMMEN BEDELİN ÖDENMESİ: İhale üzerinde kalan Yüklenici, ihale sonucu ortaya çıkan muhammen bedelin tamamını 15 gün içerisinde Karataş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödeyecektir.

12- İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni, 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

 

DİĞER HABERLER

2023 ARALIK AYI MECLİS KARARI
2023 ARALIK AYI MECLİS KARARI
28 Aralık 2023 Perşembe
PREFABRİK EMEKLİ EVİ YAPIM İŞİ
PREFABRİK EMEKLİ EVİ YAPIM İŞİ
27 Aralık 2023 Çarşamba
TRAFO VE ISI MERKEZİ YAPIM İŞİ
TRAFO VE ISI MERKEZİ YAPIM İŞİ
23 Aralık 2023 Cumartesi
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
21 Aralık 2023 Perşembe
KALORİFER YAKIT ALIMI İŞİ
KALORİFER YAKIT ALIMI İŞİ
15 Aralık 2023 Cuma
ÇOCUK OYUN PARKI YAPIM İŞİ
ÇOCUK OYUN PARKI YAPIM İŞİ
13 Aralık 2023 Çarşamba
 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
11 Aralık 2023 Pazartesi