TEHLİKELİ MADDELERİN BERTARAF DENETİMİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEHLİKELİ MADDELERİN BERTARAF DENETİMİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEHLİKELİ MADDELERİN BERTARAF DENETİMİ HİZMETİ ALINACAKTIR

BAKIM VE ONARIM, TEHLİKELİ MADDELERİN YÖNETİMİ SINIFLANDIRILMASI DEPOLANMASI TAŞINMASI BERTARAF DENETİMİ HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Müdürlüğümüz ve Bağlı birimlerin ihtiyacı olan 20 kısım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1142235

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 01230 YÜREĞİR/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

3223441879 - 3223441912

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Müdürlüğümüz ve Bağlı birimlerin ihtiyacı olan 20 kısım Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

20 kısım Müdürlüğümüz ve bağlı Birimlerinin ihtiyacı olan Hizmet alımları 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 ve 20. kısımlar Makine Teçhizat Bakım onarım Hizmet Alımı 9.Kısım Tehlikeli Maddelerin Yönetimi Sınıflandırılması Depolanması Taşınması Bertaraf Denetimi Güvenlik Danışmanlığı hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğümüze Bağlı Birimler

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Adana İl Sağlık Müdürlüğü2.Kat Satın alma Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

2. Kısım İçin TSE 12426 veya TSE 13703 Belgesi ,

7. Kısım TSE 12426 Veya 13703 Belgesi

8. Kısım Yetkili Servis Belgesi ,

9. Kısım Teknik Şartnamenin 3. Maddesindeki TMGDK Yetki Belgeleri ,

10. Kısım TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ,

11 .Kısım TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Yetkili Teknik Servis Belgesi

12. Kısım TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve UPS Sistemlerine servis verdiğine dair hizmet yeterlilik belgesi,

14.Kısım EKAT YG Altında Çalışma İzin Belgesi - TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi,

15.Kısım ISO CE veTSE uygunluk belgesi – Yetkili Servis Belgesi,TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Jeneratör Senkron Eğitim Belgesi ,

17.Kısım TS 12255 Hizmet Yeterlilik Belgesi,TS EN 1015+A1 Standardına uygun Hizmet Belgesi - ISO Belgesi – 2 Adet Mühendise Ait (Elektrik veya Elektrik-Elektronik ve Makine )Firma adına onaylatılmış  SMM ve Büro Tescil Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 ve 20.Kısımlar Makina Teçhizat kısımları için Teklif verilen kısımın Daha Önce Kamu veya Özel Sektörde Gerçekleştirilen işler Benzer iş olarak kabul edilecektir.

9.kısım Tehlikeli Maddelerin Yönetimi Sınıflandırılması  Depolanması Taşınması Bertarafı Denetimi  Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

DİĞER HABERLER