YAĞMURSUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ

YAĞMURSUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ

YAĞMURSUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ

 

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLÇELERİ VE MUH MAH 2023-10 YAĞMURSUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLÇELERİ VE MUH MAH 2023-10 YAĞMURSUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1225083

1-İdarenin

a) Adı

:

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 SEYHAN/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

3224571025-2068 - 3224572486

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLÇELERİ VE MUH MAH 2023-10 YAĞMURSUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplam 2.945.00 metre Muhtelif Çaplarda Her Çeşit Boru ile Yağmursuyu ve Kanalizasyon Hattı Döşenmesi, Kazı, Dolgu ve Nakliye İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Adana

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Ziyapaşa Mah. Mustafa Kemalpaşa Bulvarı ASKİ Şantiye C Blok Kanal Yatırım Dairesi Başkan Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu
ğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel ki
şilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. 
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. 
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5
İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel ki
şi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ'NDEKİ IV (A4)  GRUBU İŞLER

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Dü
şük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puan
ı:50
Fiyat D
ışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat D
ışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
A
şağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune De
ğerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon De
ğerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

HENDEK VE TEMEL KAZISI

3,75%

11,25%

4

OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0-25 MM ÇAPINDA KIRMA TAŞIN SULANMASI, KOMPAKTÖR İLE SIKIŞTIRILARAK HENDEK VE TEMEL TABAN ISLAHI VE BORU TABANI YATAKLANMASI YAPILMASI.(NAKLİYE DAHİL)

29,8%

59,65%

9

MAKİNE İLE KAZI MALZ. İLE (KENDİ MALZ.) HENDEK VE TEMEL DOLGUSU

0,05%

0,15%

0,5

HER KATAGORİDE GRANÜLOMETRİK KUM-ÇAKIL'IN KOMPAKTÖR (TİTREŞİMLİ DARBELİ) İLE SIKIŞTIRILARAKTEMEL TABAN ISLAHI, BORU TABANI YATAKLANMASI VE BORU GÖMLEKLENMESİ YAPILMASI(NAKLİYE DAHİL)

2,25%

4,5%

3

ÇAPI 300 MM, MUFLU BETON BORU DÖŞENMESİ (500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL)

15,45%

30,9%

6

DIŞ ÇAPI 225 MM, PVC DRENAJ BORUSU DÖŞENMESİ (BORU BEDELİ DAHİL, BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)

1,05%

2,1%

2

ÇAPI 400 MM, MUFLU BETON BORU DÖŞENMESİ (500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL)

1,85%

3,65%

3

CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT IZGARA TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL) (57X57)

0,35%

0,75%

1

KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATLARINDA ; 57*57CM KOMPOZİT IZGARA İÇİN BETONARME MENHOL YAPILMASI

0,3%

0,65%

0,5

HER TÜRLÜ ASFALTIN KESİLMESİ (ÖLÇÜ: KALINLIK X UZUNLUK)

1,15%

2,3%

2

KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ

0,85%

1,75%

2

MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ

1,95%

3,9%

3

PREFABRİK PARSEL BACASI BETON TABAN ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,50 M, İÇ EBADI: Ø0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, BORU GİRİŞLERİ ENTEGRE CONTALI, BACA ELEMANLARI ARASI BİRLEŞİM YERLERİ 600 DOZLU HARÇLA)

0,85%

1,65%

2

PREFABRİK PARSEL BACASI BETON GÖVDE ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,50 M, İÇ EBADI: Ø0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, BACA ELEMANLARI ARASI BİRLEŞİM YERLERİ 600 DOZLU HARÇLA)

0,4%

0,85%

1

PREFABRİK PARSEL BACASI BETON GÖVDE ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,25 M, İÇ EBADI: Ø0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, BACA ELEMANLARI ARASI BİRLEŞİM YERLERİ 600 DOZLU HARÇLA)

0,3%

0,55%

0,5

ÇAPI 300/150 MM, BETON BORU C PARÇASININ DÖŞENMESİ (MUFLU, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL)

0,3%

0,55%

0,5

SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU DIŞ ÇAP Ø 125/3,2 MM (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU)

0,6%

1,15%

1

ÇAPI 150 MM HDPE KORUGE BORU DÖŞENMESİ (SN 8, LASTİK CONTA, BORU VE SIZDIRMAZLIK BEDELLERİ DAHİL)

0,4%

0,85%

1

BETONARME MUAYENE VE PARSEL BACASI KAPAĞI (B-125) (MONTAJ DAHİL)

0,45%

0,85%

1

YÜKSEK DAYANIMLI BETONARME MUAYENE KAPAĞI (D400) (MONTAJ DAHİL)

1,1%

2,25%

2

BETON BORU;B.A.BORU VE PREFABRİK BAKS;MUA.BACA ÇEMB. VE KAPAK;PREF.TABAN ELAMANI,KONİK EL. VE GÖVDE BİL. NAKLİ

3,05%

6,05%

3

MOLOZ NAKLİ

1,25%

2,5%

2

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. 
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda haz
ırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. 
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, i
şin tamamı için teklif verilecektir.
11. 
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yap
ılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Di
ğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
S
ınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

26/02/2021 tarih ve 31407 sayılı Resmi Gazete' de, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım işleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre ( A ) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği' nin 45.1.1.2 Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

 

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

DİĞER HABERLER